ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 168 รายการ (หน้า 9 / 9)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.14-59 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และหัวหน้าสำนักงานคณบดี (เลขานุการคณะ)
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.01-60 แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.02-60 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.03-60 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.04-60 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.05-60 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรจุและตั้งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2)
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.06-60 การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.07-60 กำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น